ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်းသစ်များတည်ထောင်ရန်သင့်လျော်သော ကျွန်းစခန်းနေရာသစ်များ

အောက်ဖော်ပြပါ ကျွန်းစခန်းနေရာများအား ကွင်းဆင်းလေ့လာရန် အကြံပြု ပါသည်-

(က)   ပါဝယ်ကျွန်း (Pawe Kyun)၏     အရှေ့မြောက်ဘက်အော်၊   လတ္တီတွဒ် ၁၁ံ ၂၅' ၊         လောင်ဂျီတွဒ် ၉၈ံ ၃၊ တွင် တည်ရှိပါသည်။

( ခ)   လန်ပိ (Lanpi Sullivan) (သို့) ကျွန်းတန်းရှည်ကျွန်း၏ အနောက် တောင်ဘက် ထိပ် နှင့်  ဝါးအလယ်ကျွန်း   (Wa-Ala Kyun)     အရှေ့ဘက်နေရာလတ္တီတွဒ် ၁၀ံ ၅၂' ၊         လောင်ဂျီတွဒ် ၉၈ံ ၆'တွင် တည်ရှိပါသည်။

(ဃ)   လန်ပိ(LanpiSullivan)(သို့)ကျွန်းတန်းရှည်ကျွန်း၏ တောင်ဘက်ပိုင်းအရှေ့ အရပ်သို့ မျက်နှာပြုသော(Bulet AW..)လတ္တီတွဒ်၁၀ံ ၄၆' ၊လောင်ဂျီတွဒ်၉၈ံ ၁၈'တွင် တည်ရှိ ပါသည်။

( င)   လန်ပိကျွန်း (Lanpi Sullivan)(သို့) ကျွန်းတန်းရှည်ကျွန်း၏ တောင်ဘက်ထိပ်ရှိ မကျုံဂလက်အော်၊လတ္တီတွဒ် ၁၀ံ ၄' ၊ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၈ံ ၁၆'တွင် တည်ရှိပါသည်။

( စ)   လန်ပိ (Lanpi Sullivan) (သို့) ကျွန်းတန်းရှည်ကျွန်း၏ တောင်ဘက်ရှိ (Pulau Bada) ညောင်ဝိကျွန်း၏ အရှေ့အရပ်ရှိ ညောင်ဝိအော်၊လတ္တီတွဒ် ၁၀ံ ၃၀' ၊ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၈ံ         ၁၄' တွင် တည်ရှိပါသည်။

(ဆ)   ကျွန်းဖီလာ(Kyun Phi Lar) (Great Swinton Island)၏အရှေ့အရပ် ဘက်ရှိအော်၊ လတ္တီတွဒ် ၁၀ံ ၃၅' ၊ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၈ံ ၂' တွင် တည်ရှိပါသည်။

Myanmar Pearl