ပုလဲအမျိုးအစားများ

 မွေးပုလဲ(Cultured Pearl)

မွေးပုလဲအမျိုးအစား(၄)မျိုး(Four Kinds of Cultured Pearl)

  • ရေချိုပုလဲ(Fresh Water Cultured Pearl)
  • ဂျပန်ပုလဲ (Akoya Cultured Pearl)
  •  ပုလဲနက်  (Tahitian Culturd Pearl)
  • တောင်ပင်လယ်ပုလဲ (South Sea Cultured Pearl)

သဘာဝပုလဲ(Natural Pearl)

Myanmar Pearl