ရောင်းချပွဲများဆိုင်ရာကိစ္စများစုံးစမ်းရန်

ဖုန်း - ၀၆၇-၄၁၄၂၂၃၊ ၄င်းဖုန်းနံပါတ်မှာ အောက်ပါကိစ္စများ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    ပုလဲရောင်းချပွဲဆိုင်ရာကိစ္စများ

(ခ)    ပုလဲပြပွဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိစ္စများ

(ဂ)    ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ

(ဃ)    ပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းကိစ္စများ

Myanmar Pearl